System Oceniania i Punktacji

System Oceniania i Punktacji w Académie de Magie Beauxbatons

1. System Oceniania
Praca uczniów jest oceniana w sześciostopniowej skali ocen (1-6; T-W). Każdy z Profesorów ustala własne progi punktowe i procentowe na poszczególne oceny. Dyrekcja jednakże może w nie ingerować i prosić o ewentualne zmiany. Formy sprawdzania wiedzy uczniów również ustala Profesor uczący danego przedmiotu. Zarówno progi, jak i formy, Profesor ma obowiązek zamieścić w dzienniku.

Możliwość poprawy ocen zależy również od prowadzącego zajęcia. Jednakże T (1) może poprawić każdy.

2. System Punktacji
Uczniowie są dodatkowo nagradzani za Konkursy i Olimpiady. W przypadku wydarzenia wewnątrzszkolnego, suma punktów nie może przekroczyć 20. Jeśli chodzi zaś o wydarzenie międzyszkolne, maksymalna ilość punktów wynosi 30 (w niektórych przypadkach 40).
Poza tym, Uczniowie są nagradzani za pełnienie takich funkcji, jak: Prefekt Domu, Prefekt Naczelny, Członek Redakcji Gazetki, w wysokości od 5 do 10 punktów tygodniowo (zależnie od funkcji).
Gratyfikacje za Reklamę Akademii są zawarte w zakładce o niej.

3. Klasyfikacja
Aby uczeń uzyskał świadectwo ukończenia szkoły, musi być obecny na co najmniej na pięciu lekcjach, zdobywając tym samym 36% frekwencji zakładając, że lekcji z danego przedmiotu odbędzie się 14. W innym wypadku frekwencja powinna wynosić więcej niż 30%.
Uczeń jest klasyfikowany w momencie, gdy uzyska minimum 8 (z 10) ocen pozytywnych z przedmiotów obowiązkowych, na które uczęszczał. Oceny pozytywne są liczone od O (2) wzwyż.


Zredagowano w dniu 01.08.2020 r. - wicedyr. Jacob Morgan

Zatwierdzono w dniu 01.08.2020 r.
Dyrekcja Académie Magie de Beauxbatons

03.08.2020 (1)
WIELKIE SZUKANIE: Hagrid