Statut

Statut Académie Magie de Beauxbatons


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Académie de Magie Beauxbatons jest placówką magii opierającą się na serii HP. 

§ 2. Académie de Magie Beauxbatons zezwala na używanie innych nazw i skrótów, mówiącej o niej. 

  1. Akademia Magii Beauxbatons 

  2. Beauxbatons

  3. AMB

  4. AMDB

  5. DEBEA

§ 3. Adres internetowy placówki to: https://abeauxbatons.blogspot.com/.

§ 4. Uczestnictwo w życiu szkolnym oraz korzystanie ze strony jest darmowe i takowe pozostanie. 

§ 5. Nakazuje się używania kultury oraz etycznego zachowania. 


II. UCZNIOWIE

§ 1. Każdej osobie przysługuje prawo zapisu na Ucznia.

§ 2. W momencie zapisu przyszły uczeń akceptuje wszystkie regulaminy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 3. Zatwierdzeni uczniowie mają obowiązek czynnego i aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym. 

§ 4. Uczeń po trafieniu do domu szanuje Jego godne imię. 

§ 5. Uczeń ma obowiązek wywiązywać się z podjętych czynności zleconych przez Dyrekcję i Kadreoraz obowiązków 

§ 6. Uczeń może zrezygnować z kształcenia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§ 7. Uczeń, nie pojawiający się na lekcjach przez 2 tygodnie, bez usprawiedliwienia, zostaje skreślony przez Dyrekcję z listy uczniów.

§ 8. Każdemu Uczniowi przysługuje prawo do kandydowania na Prefekta Domu, Prefekta Naczelnego oraz Czlonka Redakcji Gazetki Szkolnej. 

§ 9. Każdy uczeń musi wszystkich traktować i być traktowany przez wszystkich sprawiedliwie, uczciwie. 


III. PREFEKCI

  1. Prefekt Domu

§ 1. Opiekun Domu wybiera Prefekta Domu w terminie do 2 tygodni po Rozpoczęciu Roku. 

§ 2. Ilość Prefektów przypadająca na Dom wynosi jeden. 

§ 3. Prefekt Domu zobowiązany jest do pomocy nowym uczniom danego Domu, uczniom potrzebującym takowej pomocy. 

§ 4. Prefekt Domu zobowiązany jest wypełniać obowiązki i polecenia wydane przez Opiekuna. 

§ 5. Podczas nieobecności Opiekuna w Dormitorium, Prefekt Domu zobowiązany jest do pilnowania porządku i nakładania ewentualnych kar. 

§ 6. Prefekt Domu ma prawo do wyrzucenia osoby nie będącej częścią Domu, przebywającej w danej chwili w Dormitorium. 

§ 7. Prefekt Domu zobowiązany jest do szanowania współdomowników, wyjaśniania ich problemów między sobą. 

  1. Prefekt Naczelny

§ 1. Kandydatów na Prefekta Naczelnego przekazują Dyrekcji Opiekunowie, w terminie do 2 tygodni po Rozpoczęciu Roku. 

§ 2. Liczba Prefektów Naczelnych wynosi dwa. 

§ 3. Prefekt Naczelny jest reprezentantem wszystkich uczniów przed Dyrekcją. Ma obowiązek robić to godnie i z pełną powagą.

§ 4. Prefekt Naczelny pilnuje porządku nie tylko w swoim Dormitorium, ale także w Wielkiej Sali. 

§ 5. Prefekt Naczelny może zrezygnować z pełnienia funkcji po ustaleniu tego z Dyrekcją. 

§ 6. Prefekt Naczelny może wyrzucić z Wielkiej Sali osobę, która złamała niniejszy Statut, bądź Regulamin Chatu.

§ 7. Prefekt Naczelny ma obowiązek przeprowadzania zabaw podczas lekcji, na której nie mógł stawić się Profesor, a nie ma zastępstwa. 

§ 8. Prefekt Naczelny może przebywać w każdej Sali Szkolnej podczas lekcji chyba, że Profesor zaznaczy, iż nie może tam być obecny. 

§ 9. Prefekt Naczelny ma obowiązek składania do Dyrekcji pomysłów, które mogą poprawić pracę Akademii.

§ 10. Prefekt Naczelny ma obowiązek podporządkowywania się Opiekunowie, Profesorom, oraz Dyrekcji. 


IV. PROFESOROWIE

§ 1. Profesorem może zostać osoba, która ukończyła chociażby jedną szkołę i uzyskała tym samym Świadectwo Ukończenia. 

§ 2. Kroki i termin rekrutacji ustala Dyrekcja, informując o tym Społeczności na stronie przez newsa.

§ 3. Profesor ma obowiązek stawiania się na każdym spotkaniu, Radzie Pedagogicznej zorganizowanych przez Dyrekcję. 

§ 4. Profesor ma prawo wyznaczać swoje zasady pracy na lekcji oraz system oceniania.

§ 5. Profesor ma prawo do wyznaczania zadań uczniom.

§ 6. Profesor ma obowiązek wykonywać zadanie powierzone przez Dyrekcję.

§ 7. Profesor ma prawo do zostania Opiekunem Domu.

§ 8. Profesor ma prawo do zgłaszania poprawek, pomysłów i uwag mających na celu rozwinięcie pracy Akademii.

§ 9. Profesor ma prawo do upominania, nakładania kar w postaci minusowych punktów, wyrzucania z Sal.

§ 10. Profesor nie ma prawa blokować użytkowników chatu bez zgody Dyrekcji.

§ 11. Profesor nie ma prawa nadużywać władzy.


VI. OPIEKUNOWIE

§ 1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczyna się nabór Profesorów chcących objąć opieką Uczniów z danego domu.

§ 2. Profesorowie zostaną poinformowani o rozpoczęciu naboru na Radzie Pedagogicznej, wtedy też zgłaszać będą swoje kandydatury.

§ 3. Opiekun ma obowiązek zaklimatyzować się z Podopiecznymi, pomagać im, a także ich wysłuchać.

§ 4. Opiekun musi traktować każdego Podopiecznego tak samo.

§ 5. Opiekun ma obowiązek zorganizować co najmniej 3 spotkania Domu.

§ 6. Obowiązkiem Opiekuna jest rozwiązywanie problemów Domowników.

§ 7. Opiekun jest pośrednikiem między Uczniami Domu, a Dyrekcją.

§ 8. Opiekun może nakładać kary na Wychowanków za złe zachowanie w dormitorium.


VII. DYREKCJA

§ 1. Dyrekcja ma najwyższą władzę w całej placówce.
§ 2. Dyrekcja musi wypełniać obowiązki przedstawione na wspólnym posiedzeniu.
§ 3. Dyrekcja ma prawo do usuwania Uczniów i Nauczycieli z placówki za nagminne łamanie zawartych postanowień.
§ 4. Dyrekcja ma prawo do odwoływania się do każdej decyzji.
§ 5. Dyrekcja ma prawo do powoływania Inkwizytora Szkoły.
§ 6. Dyrekcja ma prawo do zmiany Statutu i wszelkich dokumentów bez informowania o tym Społeczności.
§ 7. Dyrekcja ma obowiązek czuwania nad porządkiem w placówce.
§ 8. Dyrekcja jest właścicielem placówki.

Zredagowano w dniu 01.08.2020 r. - wicedyr. Jacob Morgan

Zatwierdzono w dniu 01.08.2020 r.
Dyrekcja Académie Magie de Beauxbatons


04.08.2020 (2)
WIELKIE SZUKANIE: jest